Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o izdajatelju kataloga

Naziv zavoda:

Glasbena šola Logatec

Notranjska cesta 4

tel.: 01 7590 730

fax: 01 7590 733

Odgovorna uradna oseba: Ravnatelj Primož Malavašič, spec.
Datum prve objave kataloga: 1.9.2006
Datum zadnje spremembe: 10.10.2009
Dostopnost kataloga: Na spletnem naslovu

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja  s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega
področja zavoda:
Osnovno glasbeno izobraževanje
Seznam notranjih
organizacijskih enot:
  • Matična enota šole v Logatcu
  • Dislocirani oddelki v Rovtah
Organigram zavoda:

 

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Primož Malavašič, ravnatelj
Notranjska cesta 4, Logatec
...
tel.: 01 7590 730

 

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi:
Državni predpisi:
Predpisi EU:
evropska zakonodaja

 

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: Šola ni predlagatelj predpisov

 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 

 

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: GŠ Logatec ne vodi upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc: GŠ Logatec ni upravljalec javnih evidenc

 

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk:
  • Notranji pravni akti šole
  • Seznam učencev šole
  • Seznam zaposlenih na šoli

 

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
  • Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
  • Navodilo za izvedbo sprejemnih izpitov

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna na spletu ob vsakem času.

 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

 

Informacijo javnega značaja lahko zahteva kdorkoli. Ta informacija izvira iz delovnega področja glasbene šole in obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, evidence, registra ali dokumentiranega gradiva. Splošne informacije javnega značaja so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu itd. Informacijo javnega značaja je mogoče zahtevati ustno oziroma na podlagi pisne zahteve, poslane na naslov Glasbena šola Logatec, Notranjska cesta 4, 1370 Logatec, oziroma jih je mogoče zahtevati osebno na sedežu zavoda.

 

Pravno varstvo skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.

 

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo, s katero se želi seznaniti in način seznanitve z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

Zahtevo in postopek obravnave zahteve podrobneje opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

 

Če nastanejo zaradi posredovanja informacij javnega značaja za glasbeno šolo stroški, jih organ prosilcu zaračuna na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05).

 

 

4.  Stroškovnik

 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli