Koliko nas bo finančno obremenilo obiskovanje Glasbene šole Logatec?

Naša glasbena šola je javna glasbena šola. Ker za njeno nemoteno (v finančnem pogledu) delovanje v pretežni meri namenja sredstva Ministrstvo za šolstvo in šport ter Občina Logatec, je prispevek staršev (šolske pristojbine) za šolanje otroka lahko nizek oz. ugoden, tudi za predmete iz programa drugih vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ki niso financirane s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Iz tega izhaja dejstvo, da se prispevek staršev za šolanje otroka ne more imenovati šolnina, saj bi morala biti ta glede na realne cene (z vsemi stroški, ki nastanejo ob izvajanju vzgojnoizobraževalnega procesa) pouka veliko višja. Omenjeni strošek se zato imenuje Letni prispevek za materialne stroške, ki pa je zaradi lažjega plačevanja oz. enakomernejše finančne obremenitve staršev razdeljen na deset (10) obrokov/mesecev.

 

V spodnjih vrsticah se nahaja aktualni Pravilnik o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Logatec, v katerem si lahko natančneje ogledate vrste in višine posameznih šolskih pristojbin.

 

Glasbene šola Logatec

Notranjska cesta 4

1370 Logatec

 

 

Aneks pravilnika o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Logatec

1. člen

 

Šolske pristojbine so:

 • Prispevek za sprejemni preizkus,
 • Vpisnina (letna),
 • Letni prispevek (razdeljen na 10 obrokov/mesecev) za materialne stroške,
 • Mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta,
 • Prispevek za najem šolskih prostorov,
 • Prispevek za najem koncertne dvorane in šolskih prostorov, ki so primerni za avdio in video snemalne dejavnosti.

 

2. člen

 

Prispevek za sprejemni preizkus elementarnih glasbenih sposobnosti znaša 12 EUR in se plača ob vpisu v šolo.

 

3. člen

 

Vpisnina za eno šolsko leto znaša 15 EUR in se plača v celoti ob vpisu v šolsko leto. Vpisnino plačajo vsi učenci – tisti, ki so že vpisani (»stari« učenci) in tisti, ki so uspešno opravili sprejemni preizkus in se v glasbeno šolo vpisujejo prvič.

 

4. člen

 

Letna  višina prispevka za materialne stroške znaša:

 

 • Pouk inštrumenta ali petja ter nauka o glasbi – 330 EUR,
 • Pouk inštrumenta ali petja brez nauka o glasbi – 220 EUR,
 • Pouk nauka o glasbi brez inštrumenta ali petja – 220 EUR,
 • Pouk predšolske glasbene vzgoje ali glasbene pripravnice ali plesne pripravnice – 220 EUR,
 • Pouk baleta v 1. in 2. razredu – 350 EUR,
 • Pouk baleta v 3., 4., 5. in 6.  razredu (osnovni program) – 450 EUR,
 • Pouk baleta v 5. in 6. razredu zahtevnejši program – z dodatnim poukom) – 600 EUR,
 • Pouk inštrumenta oz. petja v programu JRP – Druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti* – 600 EUR (predmeti: JRP Električna klaviatura, JRP klavir, JRP kitara, JRP bas kitara, JRP bobni, JRP petje),
 • Nadaljevalni nadstandardni program za klasične inštrumente – (600 EUR – za 40 PU in 300 EUR za 20 PU),
 • Izposoja tolkal za komercialni (klasični) koncert – 20 EUR (cena velja za ljubiteljska društva – orkestre v logaški občini. V primeru dobrodelnega koncerta se izposoje ne zaračuna.)

 

V primeru, ko iz družine obiskuje šolo več otrok, se za prvega otroka plača polno ceno pripadajočih prispevkov, za drugega 75 % cene pripadajočih prispevkov in za vsakega naslednjega otroka 50 % polne cene pripadajočih prispevkov.

Podobno velja za učenca, ki obiskuje dva glavna predmeta (inštrument-inštrument, inštrument-petje, inštrument-balet, inštrument-plesna pripravnica) v programu glasba ali ples. V takem primeru se za drugi predmet se zaračuna 75 % cene predmeta.

*Prispevek za pouk kateregakoli predmeta v programu Druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti in Nadaljevalni nadstandardni program za klasične inštrumente se vedno plača v polnem (brez popusta) znesku.

V primeru izpisa, so starši dolžni poravnati še obrok pripadajočih prispevkov za mesec, v katerem je šola prejela pisno vlogo za izpis.

 

5. člen

 

Mesečni prispevek za izposojo šolskega inštrumenta učencem šole znaša 15 EUR mesečno. Plačuje se ga preko položnice oz. trajnika skupaj z ostalimi prispevki.

 

Inštrument se lahko v primeru, ko ni v uporabi, za krajši čas da v izposojo drugi glasbeni šoli oz. ljubiteljskemu društvu in v izjemnih primerih tudi fizični osebi, ki ni učenka ali učenec Glasbene šole Logatec. Višina prispevka za izposojo, ki na letni ravni ne sme presegati 30% cene enakega novega inštrumenta, se določa na podlagi posebne najemne pogodbe, v kateri se določi tudi periodika plačevanja najemnine. O taki izposoji odloča ravnatelj.

 

6. člen

 

Prispevek za najem šolskih prostorov (izključuje se koncertna dvorana) znaša 22 EUR za eno uro uporabe.

 

7. člen

 

Prispevek za najem koncertne dvorane brez uporabe klavirja Steinway & Sons znaša:

 • kategorija A (komercialni nameni) – 100 EUR/ura
 • kategorija B (kulturne organizacije, ljubiteljska društva, (vrtci, šole – s sedežem izven logaške občine)) – 50 EUR/ura,
 • kategorija C (zaposleni v šoli, nekdanji učenci, humanitarne organizacije, Občina Logatec, JSKD – izpostava Logatec, vrtec in osnovne šole s sedežem v Občini Logatec) – brezplačna uporaba.

V primeru najema koncertne dvorane z uporabo klavirja Steinway & Sons se cena ure najema zviša za 30 %.

 

 Vse storitve Glasbene šole Logatec (vključuje tudi vse šolske pristojbine) so na podlagi odločbe Ministrstva za finance (januar 2007) oproščene davka na dodano vrednost.

 

Aneks pravilnika je bil sprejet 10. marca 2020 na 11. redni seji Sveta zavoda Glasbene šole Logatec. V veljavi je od 20. marca 2020. Uporablja se ga od 1. aprila 2020 dalje.

 

 

Predsednik Sveta zavoda Glasbene šole Logatec
Miha Meglič, l. r.
 
 
 

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli