Pravice in dolžnosti učencev

Pravice učenk in učencev:

 • reden potek pouka po urniku oz. njegova nadomestitev v primeru izredne odpovedi s strani učitelja (ki pa ni zdravstvene narave),
 • starši lahko spremljajo napredovanje svojega otroka tudi z navzočnostjo pri individualnem pouku po predhodnem dogovoru z učiteljem,
 • učenci so v glasbeni šoli lahko obremenjeni z največ osmimi šolskimi urami pouka na teden,
 • za uspešno delo v šoli in zunaj nje lahko učenec ob koncu šolskega leta dobi pohvalo, nagrado ali drugo priznanje,
 • potek pouka po sodobnih pedagoško (andragoških) načelih,
 • udobno, prijetno in varno počutje na šoli,
 • nudenje spodbudnega, motivacijskega delovnega okolja,
 • varovanje osebnih podatkov učencev in njihovih staršev.

 

Dolžnosti učenk in učencev:

 • redno obiskovanje pouka in drugih dejavnosti na šoli (po šolskem koledarju oz. programu),
 • izpolniti morajo minimalni program, ki je določen z učnim načrtom,
 • točno morajo prihajati na pouk inštrumenta in ostalih predmetov, vaje orkestrov, nastope in koncerte,
 • na nastop počakajo v tišini in zbranosti,
 • z vso odgovornostjo skrbijo za šolski inventar, še posebej pa za izposojen šolski inštrument,
 • v primeru poškodbe ali okvare izposojenega šolskega inštrumenta krijejo stroške popravila sami oziroma njihovi starši,
 • v učilnice vstopajo samo s copati,
 • v šolsko zgradbo ne smejo prihajati s kolesom ali rolerji,
 • med poukom morajo izklopiti mobilne telefone,
 • denar in vrednostne predmete ne smejo puščati na hodniku,
 • poskrbeti morajo za opravičilo za izostanek od pouka s strani staršev, v pisni ali ustni obliki, najpozneje v treh dneh od dneva izostanka od pouka (v primeru daljše bolezni, odsotnosti več kot sedem šolskih dni oziroma več kot tri zaporedne ure individualnega pouka, lahko šola zahteva zdravniško potrdilo),
 • da nastopajo na šolskih in drugih kulturnih prireditvah na katere jih napoti šola,
 • da v primeru nastopa na javnih prireditvah, ki niso organizirane s strani šole, o tem vnaprej obvestijo svojega učitelja;
 • da skrbijo za lastno varnost in zdravje v šoli in izven nje ter ne ogrožajo zdravja in varnosti drugih,
 • upoštevajo šolski red in skrbijo za redno plačevanje svojih finančnih obveznosti do šole (šolske pristojbine in drugo), saj so v nasprotnem primeru lahko izključeni iz šole.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli