Najbolj pogosta vprašanja

 

1. Otroka bi želeli vpisati v vašo glasbeno šolo. Kdaj ga lahko vpišemo in kako to storimo?

Otroka lahko vpišete v mesecu maju za naslednje šolsko leto, ki se bo začelo s septembrom.

 

Če je star pet ali šest let, lahko preprosto izpolnite z obrazec PRIJAVNICA (ki se nahaja tudi na naši spletni strani) in ga osebno oddate vsak delovni dan v mesecu maju v tajništvu šole od 8. do 15. ure ali pa komisiji sprejemnih preizkusov, ki se bodo izvajali v tretjem oz. četrtem tednu maja.


Če je otrok star sedem ali več let, mora za učenje inštrumenta, petja ali baleta opravljati sprejemni preizkus elementarnih glasbenih in plesnih sposobnosti. Točni termini sprejemnih preizkusov so objavljeni v razpisu za vpis (na naši spletni strani), načeloma pa so vsako leto v tretjem oz. četrtem tednu meseca maja.

 

 

2. Kdaj so znani rezultati sprejemnih preizkusov in kako smo o njih obveščeni?

Rezultati sprejemnih preizkusov so znani najkasneje do konca junija. O osebnih rezultatih sprejemnega preizkusa ste pisno obveščeni preko priporočenega pisma.

 

 

3. Zakaj ni uspešno opravljeni sprejemni preizkus zadosten pogoj za vpis v vašo šolo?

Uspešen vpis otroka je sestavljen iz dveh predpogojev. Prvi je uspešno opravljen sprejemni preizkus, drugi pa razpoložljivost prostih mest pri želenem inštrumentu oz. petju. Število mest pri posameznem inštrumentu je namreč določeno s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Število razpoložljivih mest niha glede na vpis starih učencev oz. zaključek šolanja (lahko tudi predčasni) učencev.

 


4. Kakšen je postopek, ko otrok uspešno opravi sprejemni preizkus, pa ni sprejet, ker pri njegovem želenem inštrumentu oz. petju ali baletu ni prostih mest?

Če je otrok uspešno opravil sprejemni preizkus, pa pri njegovem želenem inštrumentu trenutno ni prostega mesta, ga uvrstimo v enoletno čakalno vrsto. Takoj, ko se zaradi morebitnega izpisa pojavi prosto mesto, starše otroka o tem obvestimo oz. povabimo k vpisu.

 

 

5. Kako oz. kolikokrat poteka pouk posameznih predmetov v vaši glasbeni šoli?

Pouk predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice in nauka o glasbi je skupinski pouk in poteka enkrat tedensko v dolžini 45 minut (1 pedagoške ure), 60 minut oz. 90 minut, odvisno od velikosti skupin.

 

Pouk inštrumenta oz. petja izvajamo individualno za vsakega učenca posebej, le pri programu drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnostih je lahko v majhnih skupinah (dva, trije oz. štirje učenci). Poteka dvakrat tedensko po 30 minut oz. 45 minut v višjih razredih. Izjemoma je lahko pouk inštrumenta oz. petja tudi enkrat tedensko po 60 minut.

 

Tudi skupinski pouk baleta poteka dvakrat tedensko po 60 minut. Pouk oz. vaje komorne igre, orkestrov in otroškega zbora potekajo enkrat tedensko v dolžini ene (1) oz. dveh (2) pedagoških ur.

 

 

6. Kaj ponujajo predmeti iz programa Drugih vzgojnoizobraževalnih (nadstandardni program) dejavnosti več od standardnega oz. zakaj je pouk teh predmetov dražji?

Predmeti Drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnosti (Električna klaviatura, JRP kitara, JRP bas kitara, JRP bobni, JRP petje – šola nastopanja) ponujajo možnost učenja z upoštevanjem želja učencev, medtem ko pouk standardnih inštrumentov poteka izključno po veljavnih učnih načrtih, predpisanih s strani Ministrstva za šolstvo in šport.

 

Program Drugih vzgojnoizobraževalnih dejavnosti ni sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport, zato se za plačilo pedagoškega dela učiteljev in nastalih materialnih stroškov ob njem črpa finančna sredstva izključno iz mesečnega prispevka staršev. 

 

 

7. Ali si v šoli lahko učenec/ka izposodi inštrument?

Lahko, če je učenec naše glasbene šole in se je odločil za učenje godal, pihal, trobil ali tolkal. Za izposojo na podlagi pogodbe o najemu inštrumenta plačuje določen znesek izposojnine. V višjih letnikih priporočamo, da si otrok kupi svoj lasten inštrument, saj izkušnje kažejo, da ima lahko boljši odnos do njega in se več posveča igranju le-tega.

 

 

8. Ali se zmanjša mesečni prispevek šolnine, če je otrok zaradi bolezni odsoten en teden v mesecu?

Šolnina se ne zmanjša. Zakaj? V prvi vrsti zato, ker se znesek, ki ga morajo starši mesečno plačevati za otrokovo obiskovanje glasbene šole, ne imenuje šolnina, pač pa prispevek za materialne stroške, ki pa je zaradi zelo velikega sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) zelo ugoden. Ta prispevek bi bil v primeru, ko naša šola za svoje delovanje ne bi dobivala sredstev iz MŠŠ, lahko tudi nekajkrat višji. Takrat bi predstavljal realno višino vseh nastalih stroškov pri vzgojnoizobraževalnem procesu.


Drugi vzrok za nezmanjšanje šolnine v primeru enotedenske otrokove odsotnosti pa je v tem, da je prispevek nadomestila za materialne stroške letne narave (torej ne v navezavi s prisotnostjo) in je v dobro staršev za lažje plačevanje razdeljen na deset obrokov oz. mesecev.

 


9. Imamo otroka, ki je še zelo mlad (šest let). Rad bi se učil igranja na en inštrument, omenja več inštrumentov, vendar se ne more odločiti za enega. Kaj svetujete?

Svetujemo vpis k predmetu Glasbena pripravnica, pri katerem bo med prijetnim, enkrat – tedenskim poukom skozi igro spoznaval osnove glasbe in številne inštrumente, ki jih bo v živo videl in slišal igrati. Iz izkušenj lahko zagotovimo, da bo po enem letu obiskovanja tega predmeta, otrokova odločitev lažja. Pa ne le to, spoznal bo okolje glasbene šole, lahko se mu tudi izboljša posluh, kar mu bo posledično pomagalo pri lažjem in predvsem manj stresnem opravljanju sprejemnega preizkusa, kot pogoja za začetek učenja kateregakoli inštrumenta.

 

Zelo podobne prednosti za petletnike prinaša predmet Predšolska glasbena vzgoja in Otroški pevski zbor.

 

 

10. V rani mladosti sem v drugem kraju že zaključil glasbeno šolo pri inštrumentu klavir in nauk o glasbi. Rad bi se vpisal v vašo glasbeno šolo k predmetu petje. Ali moram ponovno obiskovati predmet nauk o glasbi? Kako je s prispevkom za materialne stroške?

Če ste že zaključili glasbeno šolo v drugem kraju (lahko bi jo zaključili tudi pri nas), vam ni potrebno opravljati ponovno predmeta nauk o glasbi. Vaša dolžnost je, da na sprejemnem preizkusu predložite spričevalo oz. najkasneje en mesec pred začetkom pouka (1. avgust) o zadnjem razredu (6.), iz katerega bo razvidno, da ste omenjeni predmet že opravili. Seveda bomo upoštevali tudi spričevala, iz katerih je razvidno manjše število zaključenih razredov nauka o glasbi. Manjkajoče boste morali opraviti v naši šoli.


Za obisk zgolj inštrumenta, petja oz. nauka o glasbi je zmanjšan prispevek za materialne stroške. Za koliko, pa si lahko natančno ogledate tukaj. 

 

 

11. Zaključila sem 6. razred violine in bi rada šolanje nadaljevala tudi v sedmem razredu. Ali mi je poleg pouka inštrumenta potrebno obiskovati še kakšen predmet?

Poleg violine morate obiskovati še predmet Solfeggio, ki je obvezen po novem učnem načrtu za glasbene šole in se ga uporablja od šolskega leta 2003/2004. V vašem primeru ste dolžni obiskovati tudi godalni ali simfonični orkester.

Glasbena šola s pestrim izobraževalnim programom...

O šoli